Nov 2015


1 Nov - Reflection and Sunday Service
1 Nov - Reflection and Sunday Service
Open '1 Nov - Reflection and Sunday Service '

8 Nov - Reflection and Sunday Service
8 Nov - Reflection and Sunday Service
Open '8 Nov - Reflection and Sunday Service '

Sunday Service 15 Nov + REFLECTION on the Service
Sunday Service - 15 Nov + Reflection
Open 'Sunday Service 15 Nov + REFLECTION on the Service '

Reflection - 15 Nov
Reflection - 15 Nov
Open 'Reflection - 15 Nov'

Reflection and Sunday Service 22 Nov
Reflection and Sunday Service 22 Nov
Open 'Reflection and Sunday Service 22 Nov'

Reflection and Sunday Service 29 Nov
Reflection and Sunday Service 29 Nov
Open 'Reflection and Sunday Service 29 Nov'